1. ALGEMEEN

Shima Uma accepteert graag bestellingen die voldoen aan de algemene verkoopsvoorwaarden zoals hieronder vermeld. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen (bijvoorbeeld in geval van een aanbieding), zullen veranderingen in deze voorwaarden niet van toepassing zijn. In deze voorwaarden verwijzen 'u' en 'uw' naar de koper en 'wij', 'ons' en 'onze' naar de verkoper. Shima Uma. 'Days' verwijst naar werkdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen, tenzij anders vermeld. Shima Uma is een dochteronderneming van XMA Ltd, Wilford Industrial Estate, Ruddington Lane, Wilford, Nottingham, UK, NG11 7EP. Vat No GB746596680.

2. OFFERTES

Onze offertes zijn vanaf de datum van afgifte gedurende 30 dagen geldig. Offertes zijn voor het exclusieve gebruik van de geadresseerde en wij behouden het recht om een offerte die u aan derden heeft doorgegeven in te trekken.

3. LEVERING EN ONTVANGST VAN GOEDEREN
Onder normale omstandigheden:

a. Wij leveren een bestelling binnen de afgesproken leveringsperiode, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel financiële schade veroorzaakt door te late levering. Als wij te laat afleveren heeft u niet het recht om dit als contractbreuk te zien.

b. Goederen worden op het door u verstrekte bezorgadres geleverd. U wordt verondersteld uw akkoord gegeven te hebben om een bestelling te accepteren, of machtiging te hebben gegeven aan de persoon die de bestelling accepteert op dit bezorgadres.

c. Wanneer wij of de postbode/koerier de goederen niet kan leveren op het bezorgadres kunnen wij kiezen de goederen op te slaan en op een latere datum af te leveren dan wel de goederen terug te nemen in voorraad en later alsnog af te leveren.

d. Uw dient adequate ondersteuning te bieden om de goederen zonder onnodige vertraging te laden of lossen op het afleveradres. Indien daaraan niet wordt voldaan, waardoor vertraging buiten onze schuld ontstaat, zullen de extra kosten daarvan door ons in rekening worden gebracht.

e. Indien wij in termijnen aan u leveren dan is iedere aflevering een separate overeenkomst. Indien er niet op tijd is betaald voor de reeds afgeleverde orders mogen wij uw volgende bestellingen vasthouden of zelfs annuleren.

f. Onze prijzen zijn exclusief leverings- of transportkosten,verzekeringskosten en eventuele invoerrechten. Wij zullen u, indien van toepassing, extra berekenen voor transport, verpakking, belasting en verzekering.

4. PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief BTW (Belasting Toegevoegde Waarde). BTW wordt aan alle facturen toegevoegd voor het op dat moment geldende tarief.

5. GARANTIE

a. Alle door ons geleverde goederen zijn gegarandeerd van hoge kwaliteit. De producten zijn uitermate geschikt voor het doeleinde waarvoor zij ontworpen zijn. Onze aansprakelijkheid onder deze garantie is beperkt tot vervanging, gratis reparatie of geldteruggave voor producten die door ons als defect erkend worden. Dit is op voorwaarde dat deze mankementen niet veroorzaakt zijn door verkeerd of onzorgvuldig gebruik van de producten.

b. Als u een schadeclaim wilt maken onder deze garantie dient u de goederen terug te sturen:-
i. binnen 35 dagen na aflevering of binnen de termijn die door de leverancier is aangegeven.
ii. goederen dienen in goede staat te zijn.
iii. carriage paid
iv. goederen dienen franco naar ons distributiecentrum te worden opgestuurd tenzij wij u geadviseerd hebben uw goederen naar een ander adres te sturen.Onze koeriers hebben niet het recht om goederen voor terugzending te accepteren tenzij wij dit op voorhand hebben afgesproken.

 

c. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade ontstaan door het niet goed functioneren of defect zijn van onze producten.

d. Als u goederen naar ons terugstuurt en ons aansprakelijk stelt op grond van garantie en deze goederen blijken naar onze mening foutloos, of beschadigd door verkeerd gebruik , dan zullen wij u schriftelijk laten weten binnen tien dagen de goederen alsnog te ontvangen. U blijft aansprakelijk om het volle bedrag voor de producten te betalen. Wij behouden ons het recht voor de goederen na een periode van 10 dagen naar u terug te sturen. Als u onze instructies binnen genoemde tien dagen niet opvolgt, nemen wij aan dat u ons de bevoegdheid geeft de goederen waarvan wij overtuigd zijn dat ze in orde zijn, achter te houden.

6. CATALOGI EN BROCHURES

Alle beschrijvingen en illustraties van goederen in een catalogus, brochure, prijslijst of ander document van ons zijn bedoeld als een algemene leidraad en vormen geen bindende overeenkomst. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor fouten in deze documenten en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van gevolgschade.

7. OVERMACHT

Wij behouden het recht om een levering te annuleren, op te schorten of te vertragen zonder verantwoordelijk te zijn voor eventuele gevolgschade. Dit indien de levering van de goederen wordt belemmerd of vertraagd als gevolg van oorlog (verklaard of niet), burgeroorlog, oproer, ongunstige weersomstandigheden, brand, overstromingen, arbeidsconflicten, ongelukken of andere oorzaken buiten onze controle.

8. TEKORTEN, SCHADE, VERSCHILLEN EN/OF VERLIES TIJDENS TRANSPORT

Wij zullen naar eigen goeddunken producten vergoeden, vervangen of restitueren als deze verloren zijn gegaan, verkeerd geleverd zijn, tijdens het transport beschadigd zijn of indien er iets ontbreekt aan een bestelling. Wij zullen alleen claims in overweging nemen wanneer wij deze schriftelijk binnen 3 dagen na aflevering ontvangen. Indien goederen verloren zijn geraakt tijdens het transport moet u de post/koeriersdienst ook binnen deze periode schriftelijk op de hoogte brengen. Wanneer goederen beschadigd zijn of er iets aan ontbreekt, dan moet u deze goederen op een plek houden, apart van andere goederen en, (indien door ons verlangd) ons deze laten inspecteren, voordat wij besluiten hoe te handelen. Indien een gehele partij goederen verloren raakt dan dient u ons binnen 10 dagen na de factuurdatum hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Algemeen: Na levering van goederen blijven deze in ons bezit totdat u, in overeenstemming met dit contract, het volledige bedrag daarvoor heeft betaald.

b. Verkoop van goederen:- Als u de goederen aan derden verkoopt voordat u daarvoor heeft betaald blijft bovenstaande voor ons van toepassing. Wij hebben dan het recht u te verzoeken de derde partij het bedrag van de leveringen direct aan ons over te maken.

c. Opslag:- Totdat u voor afleveringen betaald heeft dient u de betreffende goederen gescheiden te houden en duidelijk als ons eigendom te hebben geïdentificeerd.

d. Verzekering:- Na levering, tot u betaald heeft, moet u de goederen volledig verzekerd bewaren. Ook indien de goederen beschadigd zijn dient u de verzekeringsvoorwaarden aan te houden tot de uiteindelijke betaling gedaan is.Indien de goederen ernstig beschadigd zijn bent u gerechtigd betaling uit te stellen tot het moment waarop de verzekering u heeft uitbetaald.

e. Herstel van goederen:- Wij kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u toekomen en goederen die niet volledig betaald zijn terugvorderen. Deze sub-clausule tussen u en ons, geeft ons hetzelfde het recht om indien de goederen zich bij derden bevinden, terug te halen.

f. Waar wij (of een ander bedrijf binnen onze groep) door u aansprakelijk zijn gesteld voor goederen of diensten zijn wij gerechtigd, na u schriftelijk te hebben geïnformeerd, gelden te verrekenen tussen beide partijen.

10. IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF WANBETALING

Indien:-

a. U uw verplichtingen naar ons niet kunt nakomen of u in surseance van betaling bent gekomen dan wel andere partijen uw faillissement hebben aangevraagd. In al die gevallen hebben wij met onmiddellijke ingang het recht schriftelijk het contract met u te verbreken zonder schade te lijden op de claims en rechten die wij nog op u hebben.

b. Bovenstaande geldt ook indien u een regeling verzoekt te treffen met uw schuldeisers of zelf faillissement aanvraagt.

11. INTERPRETATIE EN BEOORDELING VAN DE RECHTSGELDIGHEID

Uw contract met ons is onderworpen aan het Engels recht en de Engelse rechter heeft exclusieve bevoegdheid. De inerpretatie van een clausule of sub-clausule hierboven vernoemd, zullen op geen enkele wijze worden beperkt door te verwijzen naar de gevolgtrekkingen van een clausule of sub-clausule. Als om welke reden dan ook een clausule of sub clausule uitvoerbaar is op basis van de voorwaarden dan blijven de anderen volledig van kracht.